Promigun

מיגון אש פסיבי

מעכבי בעירה

כל מבנה המוקם בארץ ועומד בפני קבלת אישור אכלוס (טופס 4) מחויב בעמידה בדרישות תקן ישראלי 921. תקן ישראלי זה הינו תקן רשמי המגדיר את רמת סיווג האש של חומרי הגמר של המבנה, על פי מיקומם.

סיווג האש של החומר יוגדר על ידי מספר ניסויים המאופיינים על פי תקן ישראלי 755 ובהם יוגדרו דרגת התפשטות האש על גבי החומר, עיוות הצורה והטיפטוף שלו בעת שרפה וכן דרגת פליטת העשן שלו.

במידה וסיווג האש של החומר הינו נמוך מהנדרש ניתן לשדרגו על ידי יישום מעכבי בערה ייעודיים לאותו החומר. קיימים מספר סוגי מעכבים, בהתאמה לסוג החומר ולסיווג אליו נדרש להגיע. לדוגמה:

  • מעכבי בערה בהספגה לעץ, ליישום פנימי וחיצוני.
  • מעכבי בערה בהספגה לבדים ושטיחים.
  • לכות דקורטיביות שקופות מעכבות בערה לעץ.
  • צבעים תופחים ייעודיים מעכבי בערה.